Dự án Hệ thống nước nóng bơm nhiệt hỗn hợp nhiệt năng lượng mặt trời